L’ARXIU PARROQUIAL D’ARGENTONA

1. Antecedents

2. El procés de digitalització


1. ELS ANTECEDENTS

Des del Centre d’Estudis Argentonins sempre hem estat molt conscienciats en la difusió, salvaguarda i recuperació del patrimoni d’Argentona, amb especial referència al patrimoni arquitectònic, arqueològic i documental, sense oblidar l’etnològic. És en aquest marc on es va realitzar la digitalització de l’Arxiu Parroquial d’Argentona i l’accés a la seva consulta a l’Arxiu Municipal. El principal interès de l’entitat per la digitalització dels fons era el de la seva salvaguarda i conservació, perquè, encara que l’arxiu parroquial té en general un bon estat, els anys i les tintes de poca qualitat, l’envelliment del paper i sobretot l’augment de les persones que volen estudiar aquestes fonts documentals, en faciliten la degradació i possibles ruptures irreparables, fent témer per la seva futura conservació.


El fet de tenir aquest fons documental digitalitzat permet que en cas que els originals es malmetin (per la consulta) o es perdin (robatori, incendi,…) la seva informació es conservi per sempre. Fins aleshores els registres anteriors al segle XX estaven microfilmats i dipositats a l’Arxiu del Bisbat de Barcelona, però la seva qualitat era molt baixa.


Els arxius parroquials constitueixen un patrimoni documental molt important, que és imprescindible per als estudiosos que fan un treball de recerca històrica de la població i per a un grup de gent cada vegada més nombrós, interessada en buscar dades sobre el seu arbre genealògic o els diferents llinatges de la seva família.


La tipologia documental més important dels arxius parroquials són els llibres sacramentals, on s’anoten els registres de baptismes, confirmacions, matrimonis, defuncions i compliment pasqual (obligació de combregar un cop a l’any per Pasqua).


Altres tipologies documentals són els registres notarials o els propis de la vida parroquial (visites pastorals, consuetes, llibres d’obra, rectorologi, concessions de capelles, oratoris, confraries, etc). Malauradament a l’Arxiu Parroquial d’Argentona sols es conserven els llibres sacramentals, i tampoc en la seva totalitat. La resta de documents es perderen a l’inici de la Guerra Civil, pel juliol del 1936.


El Concili de Trento (1545-1563) establí l’obligatorietat de portar uns registres de control de l’administració dels sagraments, però moltes parròquies s’havien avançat a aquesta obligació i les defuncions primer i els baptismes després, ja eren registrats a la majoria de les parròquies.


Així, a Argentona tenim el primer registre de defunció el 1508, el primer de baptisme el 1526 (no conservat), el primer de matrimoni el 1567 i el de confirmacions el 1642.


2. EL PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ

Per fer una petita cronologia del procés recularem al mes de juny del 2001, quan el Sr. Julià Lladó, vicepresident del Centre d’Estudis Argentonins, va participar en un taller sobre programes informàtics per al buidatge de llibres sacramentals organitzat per l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró.


En el taller, el Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt va presentar el projecte de digitalització de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís de Vilassar de Dalt, que tot just aleshores s’estava realitzant segons un conveni signat el desembre del 2000 entre l’alcalde i president del Museu-Arxiu i el rector de la parròquia.


L’agost del 2001 el Sr. Julià Lladó contactava amb el rector de Sant Julià d’Argentona, Mn. Salvador Cabré, per iniciar contactes per a digitalitzar l’Arxiu.


L’any 2002 s’incorporà al projecte, tot ajudant al Sr. Lladó, el Sr. Enric Subiñà. Les converses continuaren amb el nou rector, Mn. Miquel Font, i amb l’alcalde de la Vila, Sr. Antoni Soy. Es demanà un pressupost a una empresa privada i s’iniciaren els tràmits per portar-ho a terme.


L’any 2003 entrà en la negociació el Bisbat de Barcelona en la figura del delegat de Patrimoni Cultural, Mn. Martí Bonet, que posà com a condició que la digitalització es fes des dels propis serveis de l’Arxiu Diocesà.


El 27 d’octubre del 2004 se signà el conveni a tres bandes, on es contemplava que es lliuraria una còpia en CD i una en microfilm a l’Arxiu Municipal d’Argentona, lloc on es posaria a l’abast dels estudiosos els esmentats fons, excepte les inscripcions posteriors al 1939, mitjançant la tecnologia informàtica. Finalment el 2006, essent rector Mn. Àlex Marzo, es lliuraren les imatges digitalitzades i el juny del 2007 se’n va fer la presentació en la seu de l’Arxiu Històric Municipal d’Argentona.


Manquen els sis primers volums del llibre de baptismes i el volum III del llibre de defuncions, que no sabem si es perderen durant la Guerra Civil o més tard.


Aquest fons digitalitzat està a l’abast dels estudiosos en l’Arxiu Municipal (tan sols es poden consultar les inscripcions fins el 1939, i les posterior només són consultables a la rectoria). La digitalització també té l’avantatge que permet fer-ne còpies en paper, facilitant la feina dels investigadors.

BAPTISMES

I a VI-(manquen)
VII-(1826-1842)
VIII-(1842-1858)
IX-(1859-1877)
X-(1877-1886)
XI-(1886-1902)
XII-(1902-1922)
XIII-(1922-1936)
XIV-(1936-1956)

MATRIMONIS

I-(1567-1749)
II-(1749-1858)
III-(1859-1899)
IV-(1899-1933)
V-(1933-1953)

DEFUNCIONS

I-(1508-1567)
II-(1567-1645)
III-(manca)
IV-(1708-1749)
V-(1749-1788)
VI-(1788-1838)
VII-(1838-1859)
VIII-(1859-1882)
IX-(1882-1900)
X-(1900-1934)
XI-(1934-1966)

CONFIRMACIONS

1642-1772
1775-1942

CONFESIONS PASQUALS

1568-1572
1584-1609

FacebookTwitterBlogger Post